Despre Open Consulting   Servicii Open Consulting   Programe de finantare   Rezultate Open Consulting   Scrie-ne  Posibilitati de finantare

Fonduri structurale
> Programul National de Dezvoltare Rurala
> Fondul European pentru Piscicultura
> Programul Operational Regional
> Programul Operational Sectorial Competitivitate
> Programul Operational Sectorial de Mediu
> Programul Operational Sectorial Resurse Umane
> Programul Operational Sectorial de Transport

Fonduri nationale
> MIMMCTPL
> MEC
> AFM

Resurse
> Noile coduri CAEN

 


Home > Programe de finantare > Programul Operational Sectorial de MediuProgramul Operational Sectorial de Mediu

Obiectivul general al POS Mediu consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului „poluatorul plateste”.

Obiectivele specifice

  • imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015.
  • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor, prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015.
  • Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015.
  • Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
  • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1 - Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata
1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apa/apa uzata

Aceasta AXA PRIORITARA va beneficia de cea mai mare parte din fondurile europene pentru POS Mediu (60%). Investitiile au in vedere extinderea / modernizarea retelelor de apa si canalizare, construirea / modernizarea de statii de epurare, precum si eficientizarea serviciilor publice de apa si canalizare. Aceste investitii se vor concretiza in proiecte regionale care vor viza, in prima faza, necesitatile din sectorul de apa in aglomerarile urbane unde impactul asupra mediului este crescut, iar populatia este numeroasa.

AXA PRIORITARA 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric
2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor
2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric

In cadrul acestei axe, investitiile vizeaza crearea de sisteme integrate de gestionare a deseurilor la nivel regional (achizitie de containere pentru colectarea selectiva, autogunoiere, facilitati de sortare, compostare si reciclare, construirea de depozite la standarde europene, inchiderea depozitelor vechi, neconforme). Scopul acestor investitii il reprezinta atat cresterea atractivitatii diverselor zone pentru investitori si vizitatori, cat si reducerea efectelor negative ale zonelor contaminate in vederea asigurarii conditiilor de viata corespunzatoare pentru comunitatile locale.

AXA PRIORITARA 3 - Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate
3.1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti (hot-spot)

Aceasta prioritate contribuie la indeplinirea, de catre Romania, a obligatiilor asumate in sectorul calitatea aerului si controlul poluarii industriale, in special in ceea ce priveste angajamentele de reducere a emisiilor poluante in atmosfera provenite de la sistemele municipale de termoficare.

AXA PRIORITARA 4 - Un sistem de management adecvat pentru protejarea naturii
4.1. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000

Aceasta prioritate vizeaza asigurarea unui management corespunzator al ariilor protejate si, implicit, stoparea degradarii biodiversitatii si a resurselor naturale.

AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc
5.1. Protectia impotriva inundatiilor
5.2. Reducerea eroziunii costiere

Sprijinul financiar se va concentra pe investitiile care sa furnizeze un nivel adecvat al protectiei impotriva inundatiilor si implicit al imbunatatirii starii economice, de mediu, ecologic si de conservare a celor mai vulnerabile regiuni. Zonele tinta pentru interventie vor fi selectate in concordanta cu strategiile relevante la nivel regional si national. Protejarea si reabilitarea litoralului sudic al Marii Negre vizeaza reducerea eroziunii costiere, contribuind astfel la cresterea valorii de investitie a acestei zone, dar si la cresterea sigurantei populatiei si protectiei mediului natural.

AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica
6.1. Sprijin pentru management-ul si evaluarea POS
6.2. Sprijin pentru informare si publicitate

Scopul acestei prioritati este de a contribui la cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor Uniunii Europene, prin sprijinirea pregatirii proiectelor, finantarea activitatilor ce privesc monitorizarea, evaluarea si controlul proiectelor, dar si actiuni de publicitate si informare pentru POS Mediu.

Potentialii aplicanti/viitorii beneficiari ai proiectelor de infrastructura de mediu pot fi:

  • autoritati publice centrale, regionale si locale;
  • companii regionale de apa;
  • Administratia Nationala „Apele Romane”;
  • organizatii non-guvernamentale.
Toate drepturile rezervate 2005 - 2007 SC Open Consulting SRL Scrie-ne la: